Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin

§ 1. Definicje.

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
  3. Konto (Konto Użytkownika) – podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, brać udział w forum i za jego pośrednictwem zadawać pytania;
  4. Login Użytkownika (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji;
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  6. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę;
  7. Serwis [przepisybhpippoz] (dalej jako „Serwis” lub „Serwis www”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.przepisybhpippoz.pl;
  8. Strona – Usługodawca lub Użytkownik;
  9. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
  10. Usługodawca – Katarzyna Bartosik ­ Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SAP Katarzyna Bartosik ­ Wójcik, al. Aleja Wilanowska 366 lok. 79, 02­665 Warszawa, NIP: 5213294258;
  11. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z funkcjonalności Serwisu, zarówno posiadająca Konto, jak i korzystająca z Serwisu bez Konta.

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
  1. dostarcza informacji o charakterze edukacyjnym,
  2. odpowiada na pytania Użytkowników za pośrednictwem forum,
  3. udziela innych informacji.
 4. Użytkownicy posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 5. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub Mozilla Firefox wersja minimum 4.0, Opera od wersji 9.5), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno posiadać:
 7. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
 8. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 9. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 10. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 11. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
  1. Zabrania się dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
  2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika w celu:
   1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Hasła, oraz
   2. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, oraz
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
  3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, znaki towarowe Usługodawcy oraz inne wykorzystane w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

§ 3. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Serwisie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Użytkownika z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji).
 3. Rejestracja w ramach Serwisu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej www.przepisybhpippoż.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Użytkownika, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
  4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  5. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 6. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 4. Ochrona treści, praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników, należą do Usługodawcy lub do podmiotów współpracujących z Usługodawcą i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy w szczególności:
  1. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  2. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  3. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
  4. nazw domen internetowych;
  5. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
 3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
  1. Użytkownicy mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Usługodawcy;
  2. poza przypadkami określonymi w ust. 3 lit a powyżej, bez wyraźnej zgody Usługodawcy zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Serwisie:
   • (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   • (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   • (iii) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   • (iv) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części, o ile przepisu prawa nie stanowią inaczej.
 4. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Serwisu w szerszym zakresie niż wskazany w ust. 3 niniejszego Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Usługodawcą.
 5. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Usługodawcy, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Usługodawcy lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu, w tym treści o charakterze reklamowym.

§ 5. Pozostałe prawa i obowiązki.

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wyłącznie z ważnych przyczyn, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.
 4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

§ 6. Spory.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik Serwisu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika Serwisu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu na adres poczty elektronicznej: info@przepisybhpippoz.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie maksymalnie 14 dni.

§ 8. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.


 
Zarejestruj się


Słowa kluczowe, słowa kluczowe

Ważne: Serwis www.przepisybhpippoz.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

2012-2013 © SAP BHP i PPOŻ. All Rights Reserved.

Projekt, realizacja: smalledit.pl